Messias (Christus) betekent: Gezalfde. Zalven doe je met olie. Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest (1 Samuel 16:13, Handelingen 10:38). In de Bijbel worden priesters (Exodus 30:30, Leviticus 7:36), koningen (1 Samuel 16:3,12, 1 Koningen 1:34) en profeten (1 Koningen 19:16) gezalfd. God zet mensen die Hij met Zijn Geest zalft, voor Zichzelf apart in Zijn dienst (Psalm 105:15). Dat geldt in het bijzonder voor de Here Jezus, De Gezalfde (Lucas 4:18, Handelingen 10:38). Hij gehoorzaamde Zijn Vader in alles en volbracht zo Gods werk (Johannes 4:34): Zijn liefde aan de mensen zichtbaar maken (Romeinen 5:8)! Hij gaf de Woorden van de Vader door aan de mensen (Profeet, Johannes 17:8) en gaf Zichzelf als een Offer (Priester, Efeze 5:2). Dit was nodig om een koninkrijk te kunnen krijgen waar liefde heerst en waarvan Hij nu: Koning der koningen is (1 Timotheus 6:15, Openbaring 5:5)!

Als kinderen van God worden wij ‘christenen’ genoemd, gezalfden. God heeft ons Zijn Geest gegeven om op de Here Jezus te gaan lijken en Hem te dienen als koningen en priesters. We mogen Zijn liefde laten zien aan de mensen om ons heen. Dit kan moeilijk zijn en offers kosten (Romeinen 12:1, Johannes 16:33, 1 Thessalonisenzen 3:3,4). Maar de Heilige Geest (de Trooster) zal ons hierbij helpen en ons in alles onderwijzen (1 Johannes 2:20,27). Hij zal ons herinneren aan de woorden van de Here Jezus (Johannes 14:26) en Zijn doel voor ogen houden!

 

Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen // Openbaring 1:5,6.

 

 

 

En wij hebben niet ontvangen de geest van

de wereld, maar de Geest

 Die uit God is, opdat

wij zouden weten de

dingen die ons door God

genadig geschonken zijn.

 

1 Korinthe 2:12

 

???