Sjaddaj wordt vertaald met de Almachtige. Hij heeft de macht om Zijn wil uit te voeren en is hierin trouw aan Zichzelf. Hij oordeelt en regeert over de hemel en de aarde (...de Almachtige verdraait het recht niet // Job 34:12-13 - de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij // Jesaja 13:6). Sjaddaj is een God die graag wil geven en zegenen (En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken // Genesis 28:3 - ...door de Almachtige, Die je zal zegenen // Genesis 49:25). Het woord Sjaddaj kan worden afgeleid van twee Hebreeuwse woorden. SJA betekent ‘wie’ en DAJ betekent ‘voldoende’. Sjaddaj is de God ‘die altijd voldoende is’, maar Die ook kan zeggen 'het is genoeg' (een halt kan toeroepen aan het oordeel).

 

Wij moeten de verkeerde dingen uit ons leven wegdoen en erkennen dat wij zelf geen macht hebben, zodat de Almachtige ons Zijn vruchten kan geven (Galaten 5:22). Deze gevende God gaf zelfs Zijn eigen Zoon om te sterven voor onze zonden (Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft // Johannes 3:16 - Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! // 2 Korinthe 9:15)! Pas als wij onszelf klein maken voor Hem, kan Hij Zichzelf aan ons laten zien als de Sjaddaj, die in al onze behoeften kan voorzien. Dan geldt voor ons ook de belofte: ... en Ik zal u  aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige // 2 KO 6:17-18.

 

 

 

 

Ja, God zij dank

voor Zijn

onuitsprekelijke gave!

 

2 Korinthe 9:15

 

???